Förändring av ledningen för Mässbolaget.

På grund av rådande verksamhetsförutsättningar har styrelsen beslutat revidera bolagets affärsplan i syfte att anpassa den efter de förutsättningar som råder i marknaden. Som ett led i denna omställning har styrelsen i samråd med Jan Lundin kommit överens om att överlåta rollen som VD till Daniel Karlsson. 

Som stöd för både styrelse och ledning kommer Jan att finnas kvar hos bolaget i en konsultativ roll till slutet av sommaren.

Daniels uppdrag kommer dels att vara att strömlinjeforma organisationen och hålla nere den totala kostnadsbilden tills marknaden har stabiliserat sig, och dels att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande i syfte att etablera Mässbolaget som ledande leverantör av helhetskoncept inom kommersiella miljöer. 

Utifrån den grund som bolaget har skapat under nuvarande ledning, både med struktur och bredd i kunderbjudandet står Mässbolaget bättre rustade i rådande kris än många av våra branschkollegor. I denna situation gäller det att jobba taktiskt på kort sikt för att vara redo när det lättar i marknaden. 

Vi vill tacka Jan Lundin för den struktur och inriktning som han har tillfört, hans insatser har varit värdefulla och ligger som stabil grund för en fortsatt utveckling av Mässbolaget.

Mässbolaget i Tranås

Leif Nordlund, styrelsens ordförande